infračervený senzor a vysielač

 

Infračervený senzor môže merať vzdialenosť a smer od vysielača signálu v infračernenom spektre. Infračervený senzor tiež môže merať vzdialenosť objektu pred sebou.

Infračervený senzor môže fungovať v týchto režimoch:

Režim merania vzdialenosti.

Senzor meria vzdialenosť od objektu pred ním. Senzor vysiela pred seba infračernevé žiarenie a následne meria silu žiarenia, ktoré sa k nemu vracia po odraze od objektu pre ním. Nevýhodou je, že mieru odrazu infračeveného svetla od objektu ovplyvňuje nielen jeho vzdálenosť, ale aj iné faktory ako je farba objektu a jeho tvrdosť. 

Režim merania smeru a vzdialenosti od majáka /vysielača infračerneného signálu/.

V režime merania smeru od majáka senzor vracia hodnoty v rozsahu -25 do 25. Hodnota 0 znamená, že maják je priamo pred senzorom. Kladné čísla znamenajú, že maják je napravo od senzora a záporné, že maják je vľavo.

V režim merania vzdialenosti od majáka senzor vracia hodnoty v rozsahu od 0 do 100. Nula znamená blízko, 100 ďaleko.  

Režim diaľkového ovládania.

V tomto režime je možné ovládať robota stláčaním gombíkov na vysielači infračerveného signalu. Snímač číta a odovzdáva riadiacej jednotke signál prenesený z vysielača signálu.

ultrazvukový senzor

Robot Bobík je ovládaný infračerveným vysielačom cez infračervený snímač.

 

Tahač ovládaný infračerveným vysielačom alebo autonómne hľadajúci infračervený maják.