Prihláška do denného tábora robotiky a programovania

Osobné údaje dieťaťa

Meno
Priezvisko
Dátum narodenia
Adresa
(Ulica, číslo, PSČ, Mesto
Mobilný telefón
Uveďte školu a triedu, ktorú žiak navštevuje.

Špecifikácia kurzu

Názov tábora
Termín vyučovania
Cena s DPH

Osobné údaje zodpovedného zástupcu

Meno
Priezvisko
Titul
Adresa
(Ulica, číslo, PSČ, Mesto)
E-mail
Mobilný telefón
Tel. domov
Tel. praca

Predpokladaný spôsob úhrady

 V hotovosti v kancelárii VIVEUS  Peňažným prevodom na základe zálohovej faktury
  Som oboznámený so zásadami ochrany osobných údajov a akceptujem ich.
  Som oboznámený so Všeobecnými obchodnými podmienkami a akceptujem ich obsah.