Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky jazykovej školy VIVEUS, s.r.o.

I. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú zmluvné vzťahy

medzi organizátorom kurzov – obchodnou spoločnosťou VIVEUS, s.r.o.
so sídlom  Romualda Zaymusa 8683/2, 01001 Žilina,
IČO: 36744689, DIČ:2022329914, IČ DPH: SK2022329914.
Spoločnosť VIVEUS, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina v oddieli Sro, vložka č. 18679/L.
IBAN účtu spoločnosti VIVEUS, s.r.o. je SK69 0900 0000 0050 4570 9841.
Internetovým sídlom spoločnosti je stránka www.viveus.sk

(ďalej aj len „jazyková škola“)

a

účastníkom kurzu, ktorým je  fyzická osoba, zákonný zástupca fyzickej osoby mladšej ako 18 rokov alebo právnická osoba

(ďalej aj len „študent“)

pri poskytovaní služieb jazykového, iného vzdelávania a služieb s nimi spojenými:

II. Miniskupinové jazykové kurzy

 1. Miniskupinové jazykové kurzy sú vzdelávacou aktivitou zameranou na výučbu cudzieho jazyka skupiny študentov, ktorí sa samostatne prihlasujú podaním prihlášky na miniskupinový kurz. Jazyková škola organizuje formou miniskupinových jazykových kurzov najmä kurzy pre dospelých. V prihláške do miniskupinového kurzu je uvedený vyučovaný jazyk, jazyková úroveň, dni a časy výučby, rozsah miniskupinového kurzu a cena miniskupinového kurzu spolu s DPH. Jedna vyučovacia hodina má dĺžku 45 minút. Zmluvný vzťah medzi jazykovou školou a študentom vzniká odoslaním vyplnenej prihlášky na stránke www.viveus.sk, alebo úhradou ceny miniskupinového kurzu alebo úhradou rezervačného poplatku vo výške minimálne 20 percent z ceny miniskupinového kurzu (ďalej len „RP“), podľa toho ktorá z týchto skutočností nastane skôr. Cenu kurzu je študent povinný uhradiť v plnej výške najneskôr do termínu, ktorý je uvedený na prihláške. Odoslaním riadne vyplnenej prihlášky alebo úhradou ceny miniskupinového kurzu alebo RP, študent vyhlasuje, že sa oboznámil s VOP a súhlasí s ich obsahom. VOP sú zverejnené v sídle jazykovej školy i na webovej stránke jazykovej školy www.viveus.sk.
 2. Cena miniskupinového kurzu nezahŕňa učebný materiál, ak v prihláške nie je uvedené inak.
 3. Miniskupinové kurzy prebiehajú v súlade s informáciami uvedenými v prihláške, ktoré vychádzajú z rozpisu pre miniskupinové kurzy pre aktuálne obdobie. Zmena priebehu kurzu je možná len so súhlasom jazykovej školy a všetkých študentov konkrétneho miniskupinového kurzu. Počas dní pracovného pokoja, výučba neprebieha, ale pokračuje v najbližšom riadnom termíne. Dni pracovného pokoja sú zohľadnené v rozsahu miniskupinového kurzu, to znamená, že rozsah miniskupinového kurzu je už predlžený o dni nahrádzané za neuskutočnené dni z dôvodu ich pripadnutia na deň pracovného pokoja. Jazyková škola je oprávnená z organizačných dôvodov (PN lektora, technické príčiny, a pod.) zrušiť riadny termín výučby. Študent bude o tejto skutočnosti informovaný jazykovou školou ihneď po zistení takéto dôvodu zrušenia výučby na strane jazykovej školy. V takomto prípade sa kurz predlžuje o  dni nahrádzané za dni zrušené z organizačných dôvodov.
 4. Maximálny počet študentov v miniskupinových jazykových kurzoch je osem študentov. V prípade, ak sa do miniskupinového jazykového kurzu prihlásia 3 študenti a menej je rozsah kurzu znížený podľa nasledovných pravidiel:

  - ak sú  prihlásení 3 študenti, rozsah kurzu je skrátený o 25 %,
  - ak sú  prihlásení 2 študenti, rozsah kurzu je skrátený o 50 %,
  - ak je prihlásený 1 študent, rozsah kurzu je skrátený o 75 %.
  V prípade, ak študent so znížením rozsahom miniskupinového kurzu nesúhlasí, môže prestúpiť do iného miniskupinového kurzu, alebo jednostranne odstúpiť od zmluvy pričom mu  bude vrátené ním uhradené školné. Ak počas prebiehajúceho kurzu pristúpi nový študent do miniskupinového kurzu so zníženým rozsahom, bude rozsah miniskupinového kurzu opätovne prepočítaný podľa vyššie uvedených pravidiel. V prípade, že skupinový kurz so zníženým rozsahom skončí pred riadne plánovaným koncom miniskupinového kurzu podľa prihlášky, môže študent navštevovať do plánovaného konca iný miniskupinový kurz, za predpokladu, že v ňom má jazyková škola voľné miesto.

 5. V prípade neúčasti študenta na miniskupinovom kurze alebo jeho časti študentovi nevzniká nárok na žiadne náhradné plnenie.
 6. Miniskupinové kurzy prebiehajú v priestoroch jazykovej školy na ulici Romualda Zaymusa 8683/2 v Žiline alebo online formou prostredníctvom aplikácie Zoom. Priestor jazykovej školy je vybavený modernou didaktickou technikou, ktorá je chránená kamerovým systémom.
 7. Študent odoslaním prihlášky do miniskupinového kurzu alebo úhradou ceny miniskupinového kurzu resp. úhradou rezervačného poplatku vyjadruje svoj súhlas s vyhotovením obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových záznamov z vyučovacích hodín podľa § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 8. Študent je povinný nespôsobovať škodu na majetku jazykovej školy a budove, v ktorej jazyková škola sídli. V prípade, ak študent poruší túto povinnosť je povinný spôsobenú škodu uhradiť v celom rozsahu a zároveň bude vylúčený z účasti na miniskupinovom kurze bez nároku na náhradu za jeho nevyčerpanie.
 9. Pred podaním prihlášky na miniskupinový kurz je každému študentovi odporúčané zistenie jeho jazykovej úrovne pomocou vstupného testu, ktorý je k dispozícii na internetovom sídle jazykovej školy. V prípade, ak študent vstupný test nevykoná, jazyková škola nenesie zodpovednosť za zaradenie študenta do nesprávneho miniskupinového kurzu.
 10. Študent podpisom prihlášky potvrdzuje správnosť svojich osobných a kontaktných údajov a súhlasí so spracúvaním a používaním týchto údajov pre potreby organizačného zabezpečenia miniskupinového kurzu. V prípade, že poskytnuté údaje študenta boli nesprávne alebo neúplné nesie študent zodpovednosť za následky z toho vyplývajúce. Študent bude v budúcnosti informovaný o začiatku vzdelávacích aktivít formou e-mailovej správy. Študent môže tento súhlas kedykoľvek písomne, elektronicky alebo ústne zrušiť.
 11. Zmluvný vzťah medzi jazykovou školou a študentom zaniká:
  • Jednostranným odstúpením od zmluvy zo strany študenta pred začiatkom miniskupinového kurzu, pričom mu jazyková školu účtuje storno poplatok vo výške 20 percent z ceny miniskupinového kurzu.
  • Jednostranným odstúpením od zmluvy zo strany študenta kedykoľvek počas priebehu miniskupinového kurzu, pričom mu jazyková školu účtuje storno poplatok vo výške 100 percent z ceny miniskupinového kurzu.
  • Jednostranným odstúpením od zmluvy zo strany študenta pred začiatkom miniskupinového kurzu v prípade, že študent nesúhlasí zo znížením rozsahu kurzu pri nedostatočnom počte prihlásených študentov do miniskupinového kurzu. Jazyková škola vráti študentom uhradenú cenu miniskupinového kurzu alebo rezervačný poplatok.
  • Ukončením miniskupinového kurzu odučením celého rozsahu kurzu.
 12. Po ukončení miniskupinového kurzu jazyková škola vydá študentovi osvedčenie o získanom vzdelaní, ak sa študent zúčastnil aspoň 50 % z celkového počtu vyučovacích hodín a súčasne dosiahol aspoň 70 % z ústnej aj písomnej časti záverečného hodnotenia. Prvé vydanie osvedčenia je bezplatné. Opätovné vydanie osvedčenia na žiadosť študenta alebo z dôvodu nesprávnych alebo neúplných údajov, ktoré študent potvrdil na prihláške, je spoplatnené poplatkom vo výške 5 €.

III.  Detská jazyková škola

 1. Detské jazykové kurzy (ďalej aj len „DJK“) sú vzdelávacou aktivitou zameranou na výučbu cudzieho jazyka skupiny študentov, ktorí sa samostatne prihlasujú podaním prihlášky do detskej jazykovej školy. Jazyková škola organizuje formou DJK najmä kurzy pre deti od štyroch do pätnásť rokov. V prihláške do DJK je uvedený vyučovaný jazyk, špecifikácia DJK, dni a časy výučby, rozsah DJK, cena DJK za 1.školský polrok spolu s DPH, celková cena DJK spolu s DPH. Zmluvný vzťah medzi jazykovou školou a študentom vzniká odoslaním vyplnenej prihlášky na stránke www.viveus.sk, alebo úhradou ceny DJK za príslušný školský polrok alebo úhradou ceny DJK za celý školský rok alebo úhradou rezervačného poplatku vo výške minimálne 20 percent z ceny DJK za príslušný školský polrok (ďalej len „RP“), podľa toho ktorá z týchto skutočností nastane skôr. Cenu DJK za príslušný školský polrok je študent povinný uhradiť v plnej výške najneskôr do termínu, ktorý je uvedený na prihláške. Odoslaním riadne  vyplnenej prihlášky alebo úhradou ceny DJK alebo RP, študent vyhlasuje, že sa oboznámil s VOP i školským poriadkom a súhlasí s ich obsahom. VOP sú zverejnené v sídle jazykovej školy i na webovej stránke jazykovej školy www.viveus.sk.
 2. Cena DJK nezahŕňa učebný materiál.
 3. Cena DJK môže byť v prípade rastu miezd v školstve pre 2. školský polrok zvýšená. V prípade, že študent uhradí do 30.10. ročné školné, nárast ceny DJK za 2. školský polrok už nebude zo strany jazykovej školy uplatňovaný/vymáhaný.
 4. DJK prebiehajú v súlade s informáciami uvedenými v prihláške, ktoré vychádzajú z rozpisu pre DJK pre aktuálny školský rok. Zmena priebehu DJK je možná len so súhlasom jazykovej školy a všetkých zákonných zástupcov študentov konkrétneho DJK. Výučba počas dní pracovného pokoja a školských prázdnin vyhlásených Ministerstvom školstva SR neprebieha a nie je nahrádzaná. Výučba pokračuje v najbližšom riadnom termíne. Jazyková škola je oprávnená vo výnimočných prípadoch z organizačných dôvodov (PN lektora, technické príčiny, a pod.) zrušiť riadny termín výučby. Študent bude o tejto skutočnosti informovaný jazykovou školou ihneď po zistení takéto dôvodu zrušenia výučby na strane jazykovej školy. V takomto prípade bude jazykovou školou určený náhradný termín za výučbu zrušenú z organizačných dôvodov.
 5. Maximálny počet študentov v DJK anglického jazyka je deväť. Maximálny počet študentov v DJK nemeckého jazyka sú štyria. V prípade, ak sa do DJK prihlásia 3 študenti a menej je rozsah kurzu znížený podľa nasledovných pravidiel:
  - ak sú  prihlásení 3 študenti, rozsah kurzu je skrátený o 25 %,
  - ak sú  prihlásení 2 študenti, rozsah kurzu je skrátený o 50 % ,
  - ak je prihlásený 1 študent, rozsah kurzu je skrátený o 75 %.
 6. V prípade, ak študent so znížením rozsahu kurzu nesúhlasí, môže prestúpiť do iného DJK, alebo jednostranne odstúpiť od zmluvy pričom mu  bude vrátené ním uhradené školné. Ak počas prebiehajúceho kurzu pristúpi nový študent do DJK so zníženým rozsahom, bude dĺžka DJK opätovne prepočítaná podľa vyššie uvedených pravidiel. V prípade, že DJK so zníženým rozsahom skončí pred riadne plánovaným koncom DJK podľa prihlášky, môže študent navštevovať do plánovaného konca iný DJK, za predpokladu, že v ňom  má jazyková škola voľné miesto.
 7. V prípade neúčasti študenta na DJK alebo jeho časti, študentovi nevzniká nárok na žiadne náhradné plnenie.
 8. DJK prebiehajú v priestoroch jazykovej školy na ulici Romualda Zaymusa 8683/2 v Žiline alebo online formou prostredníctvom aplikácie Zoom. Priestor jazykovej školy je vybavený modernou didaktickou technikou, ktorá je chránená kamerovým systémom.
 9. Študent odoslaním prihlášky do DJK alebo úhradou ceny DJK za školský polrok resp. úhradou rezervačného poplatku vyjadruje svoj súhlas s vyhotovením obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových záznamov z vyučovacích hodín podľa § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 10. Študent je povinný nespôsobovať škodu na majetku jazykovej školy a budove, v ktorej jazyková škola sídli. V prípade, ak študent poruší túto povinnosť je povinný spôsobenú škodu uhradiť v celom rozsahu a zároveň bude vylúčený z účasti na DJK bez nároku na náhradu za jeho nevyčerpanie.
 11. Študent DJK je povinný dodržiavať školský poriadok.
 12. Pred podaním prihlášky na DJK je študentom starším ako 10 rokov odporúčané zistenie jazykovej úrovne pomocou vstupného testu, ktorý je k dispozícii na internetovom sídle jazykovej školy. V prípade, ak študent vstupný test nevykoná, jazyková škola nenesie zodpovednosť za zaradenie študenta do nesprávneho DJK.
 13. Študent podpisom prihlášky potvrdzuje správnosť svojich osobných a kontaktných údajov a súhlasí zo spracúvaním a používaním týchto údajov pre potreby organizačného zabezpečenia DJK. V prípade, že poskytnuté údaje študenta boli nesprávne alebo neúplné nesie študent zodpovednosť za následky z toho vyplývajúce. Študent bude v budúcnosti informovaný o začiatku vzdelávacích aktivít formou e-mailovej správy. Študent môže tento súhlas kedykoľvek písomne, elektronicky alebo ústne zrušiť.
 14. Zmluvný vzťah medzi jazykovou školou a študentom zaniká:
  • Jednostranným odstúpením od zmluvy zo strany študenta pred začiatkom DJK, pričom mu jazyková školu účtuje storno poplatok vo výške 20 percent z ceny DJK.
  • Jednostranným odstúpením od zmluvy zo strany študenta kedykoľvek počas priebehu DJK, pričom mu jazyková školu účtuje storno poplatok vo výške 100 percent z ceny DJK.
  • Jednostranným odstúpením od zmluvy zo strany študenta pred začiatkom DJK v prípade, že študent nesúhlasí zo znížením rozsahu kurzu pri nedostatočnom počte prihlásených študentov do DJK. Jazyková škola vráti študentom uhradenú cenu DJK alebo rezervačný poplatok.
  • Uplynutím posledného dňa vyznačeného na prihláške v položke rozsah kurzu.
 15. Po ukončení DJK jazyková škola vydá študentovi vysvedčenie, ak sa študent zúčastnil aspoň 50 % z celkového rozsahu kurzu a súčasne dosiahol hodnotenie z kurzu na úroveň dostatočný. Prvé vydanie vysvedčenia je bezplatné. Opätovné vydanie vysvedčenia na žiadosť študenta alebo z dôvodu nesprávnych alebo neúplných údajov, ktoré študent potvrdil na prihláške, je spoplatnené poplatkom vo výške 5 €.

IV. Jazyková škola pre mládež

 1. Jazykové kurzy pre mládež (ďalej aj len „JKM“) sú vzdelávacou aktivitou zameranou na výučbu cudzieho jazyka skupiny študentov, ktorí sa samostatne prihlasujú podaním prihlášky do jazykovej školy pre mládež. Jazyková škola organizuje formou JKM najmä kurzy pre mládež od pätnásť do osemnásť rokov. V prihláške do JKM je uvedený vyučovaný jazyk, jazyková úroveň, dni a časy výučby, rozsah  JKM, cena JKM za 1.školský polrok spolu s DPH, celková cena JKM spolu s DPH. Zmluvný vzťah medzi jazykovou školou a študentom vzniká odoslaním vyplnenej prihlášky na stránke www.viveus.sk, alebo úhradou ceny JKM za príslušný školský polrok alebo za celý školský rok alebo úhradou rezervačného poplatku vo výške minimálne 20 percent z ceny JKM za príslušný školský polrok (ďalej len „RP“), podľa toho ktorá z týchto skutočností nastane skôr. Cenu JKM za príslušný školský polrok je študent povinný uhradiť v plnej výške najneskôr do termínu, ktorý je uvedený na prihláške. Odoslaním riadne  vyplnenej prihlášky alebo úhradou ceny JKM za školský polrok alebo RP, študent vyhlasuje, že sa oboznámil s VOP i školským poriadkom a súhlasí s ich obsahom. VOP sú zverejnené v sídle jazykovej školy i na webovej stránke jazykovej školy www.viveus.sk.
 2. Cena JKM nezahŕňa učebný materiál.
 3. Cena JKM môže byť v prípade rastu miezd v školstve pre 2. polrok zvýšená. V prípade, že študent uhradí do 30.10. ročné školné, nárast ceny JKM za 2. školský polrok už nebude zo strany jazykovej školy uplatňovaný/vymáhaný.
 4. JKM prebiehajú v súlade s informáciami uvedenými v prihláške, ktoré vychádzajú z rozpisu pre JKM pre aktuálny školský rok. Zmena priebehu JKM je možná len so súhlasom jazykovej školy a všetkých zákonných zástupcov študentov konkrétneho JKM. Výučba počas dní pracovného pokoja a školských prázdnin vyhlásených Ministerstvom školstva SR neprebieha a nie je nahrádzaná. Výučba pokračuje v najbližšom riadnom termíne. Jazyková škola je oprávnená vo výnimočných prípadoch z organizačných dôvodov (PN lektora, technické príčiny, a pod.) zrušiť riadny termín výučby. Študent bude o tejto skutočnosti informovaný jazykovou školou ihneď po zistení takéto dôvodu zrušenia výučby na strane jazykovej školy. V takomto prípade bude jazykovou školou určený náhradný termín za výučbu zrušenú z organizačných dôvodov.
 5. Maximálny počet študentov v JKM je deväť. V prípade, ak sa do JKM prihlásia 3 študenti a menej je rozsah kurzu znížený podľa nasledovných pravidiel:
  - ak sú  prihlásení 3 študenti, rozsah kurzu je skrátený o 25 %,
  - ak sú  prihlásení 2 študenti, rozsah kurzu je skrátený o 50 %,
  - ak je prihlásený 1 študent, rozsah kurzu je skrátený o 75 %.
  V prípade, ak študent so znížením rozsahom kurzu nesúhlasí, môže prestúpiť do iného JKM, alebo jednostranne odstúpiť od zmluvy pričom mu  bude vrátené ním uhradené školné. Ak počas prebiehajúceho kurzu pristúpi nový študent do JKM so zníženým rozsahom, bude dĺžka JKM opätovne prepočítaná podľa vyššie uvedených pravidiel. V prípade, že JKM so zníženým rozsahom skončí pred riadne plánovaným koncom JKM podľa prihlášky, môže študent navštevovať do plánovaného konca iný JKM, za predpokladu, že v ňom  má jazyková škola voľné miesto.
 6. V prípade neúčasti študenta na JKM alebo jeho časti, študentovi nevzniká nárok na žiadne náhradné plnenie.
 7. JKM prebiehajú v priestoroch jazykovej školy na ulici Romualda Zaymusa 8683/2 v Žiline alebo online formou prostredníctvom aplikácie Zoom. Priestor jazykovej školy je vybavený modernou didaktickou technikou, ktorá je chránená kamerovým systémom.
 8. Študent odoslaním prihlášky do JKM alebo úhradou ceny JKM resp. úhradou rezervačného poplatku vyjadruje svoj súhlas s vyhotovením obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových záznamov z vyučovacích hodín podľa § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 9. Študent je povinný nespôsobovať škodu na majetku jazykovej školy a budove, v ktorej jazyková škola sídli. V prípade, ak študent poruší túto povinnosť je povinný spôsobenú škodu uhradiť v celom rozsahu a zároveň bude vylúčený z účasti na JKM bez nároku na náhradu za jeho nevyčerpanie.
 10. Pred podaním prihlášky na JKM je študentom odporúčané zistenie jazykovej úrovne pomocou vstupného testu, ktorý je k dispozícii na internetovom sídle jazykovej školy. V prípade, ak študent vstupný test nevykoná, jazyková škola nenesie zodpovednosť za zaradenie študenta do nesprávneho JKM.
 11. Študent podpisom prihlášky potvrdzuje správnosť svojich osobných a kontaktných údajov a súhlasí zo spracúvaním a používaním týchto údajov pre potreby organizačného zabezpečenia JKM. V prípade, že poskytnuté údaje študenta boli nesprávne alebo neúplné nesie študent zodpovednosť za následky z toho vyplývajúce. Študent bude v budúcnosti informovaný o začiatku vzdelávacích aktivít formou e-mailovej správy. Študent môže tento súhlas kedykoľvek písomne, elektronicky alebo ústne zrušiť.
 12. Zmluvný vzťah medzi jazykovou školou a študentom zaniká:
  • Jednostranným odstúpením od zmluvy zo strany študenta pred začiatkom JKM, pričom mu jazyková školu účtuje storno poplatok vo výške 20 percent z ceny JKM.
  • Jednostranným odstúpením od zmluvy zo strany študenta kedykoľvek počas priebehu JKM, pričom mu jazyková školu účtuje storno poplatok vo výške 100 percent z ceny JKM.
  • Jednostranným odstúpením od zmluvy zo strany študenta pred začiatkom JKM v prípade, že študent nesúhlasí zo znížením rozsahu kurzu pri nedostatočnom počte prihlásených študentov do JKM. Jazyková škola vráti študentom uhradenú cenu JKM alebo rezervačný poplatok.
  • Uplynutím posledného dňa vyznačeného na prihláške v položke rozsah kurzu.
 13. Po ukončení JKM jazyková škola vydá študentovi vysvedčenie o získanom vzdelaní, ak sa študent zúčastnil aspoň 50 % z celkového rozsahu kurzu a súčasne dosiahol hodnotenie z kurzu na úroveň dostatočný. Prvé vydanie vysvedčenia je bezplatné. Opätovné vydanie vysvedčenia na žiadosť študenta alebo z dôvodu nesprávnych alebo neúplných údajov, ktoré študent potvrdil na prihláške, je spoplatnené poplatkom vo výške  5 €.

V. Individuálny a firemný jazykový kurz

 1. Individuálny a firemný jazykový kurz (ďalej aj len „IJK“) je vzdelávacia aktivita zameraná na vzdelávanie jedného študenta alebo skupiny študentov, ktorí sa spoločne prihlasujú podaním prihlášky na individuálny jazykový kurz, v ktorej je uvedený jazyk, jazyková úroveň, dni a časy výučby, začiatok IJK, rozsah kurzu čiže počet objednaných vyučovacích hodín (ďalej aj „VH“), cena IJK spolu s DPH. Jedna vyučovacia hodina má dĺžku 45 minút. Zmluvný vzťah medzi jazykovou školou a študentom vzniká odoslaním vyplnenej prihlášky na stránke www.viveus.sk, alebo úhradou ceny IJK alebo úhradou rezervačného poplatku vo výške minimálne 20 percent z ceny IJK (ďalej len „RP“), podľa toho ktorá z týchto skutočností nastane skôr. Cenu IJK je študent povinný uhradiť v plnej výške najneskôr do termínu, ktorý je uvedený na prihláške. Odoslaním riadne vyplnenej prihlášky alebo úhradou ceny IJK alebo RP, študent vyhlasuje, že sa oboznámil s VOP a súhlasí s ich obsahom. VOP sú zverejnené v sídle jazykovej školy i na webovej stránke jazykovej školy www.viveus.sk.
 2. Cena IJK nezahŕňa učebný materiál ak nie je v prihláške uvedené inak.
 3. IJK prebieha v súlade s údajmi uvedenými v prihláške. Zmena priebehu kurzu je možná so súhlasom jazykovej školy a študentov IJK. Výučba počas dní pracovného pokoja neprebieha. Výučba pokračuje v najbližšom riadnom termíne. Jazyková škola je oprávnená vo výnimočných prípadoch z organizačných dôvodov (PN lektora, technické príčiny, a pod.) zrušiť riadny termín výučby. Študent bude o tejto skutočnosti informovaný jazykovou školou ihneď po zistení takéto dôvodu zrušenia výučby na strane jazykovej školy.
 4. O organizácii IJK študent komunikuje výhradne s kanceláriou jazykovej školy osobne alebo pomocou kontaktných údajov z prihlášky na IJK počas pracovnej doby pondelok až piatok 8:00-17:00. V prípade nepriameho kontaktu sa zaslaná informácia považuje za doručenú až po jej potvrdení zo strany kancelárie jazykovej školy.
 5. Študent má právo zo závažných dôvodov zrušiť VH dvakrát počas balíka 20 VH a to najneskôr do 17:00 počas pracovného dňa predchádzajúceho dňu kedy má VH prebehnúť. V iných prípadoch sa VH považuje za odučenú.
 6. Študent má právo zo závažných dôvodov dlhodobo pozastaviť IJK. Pozastavenie je účinné do 3 pracovných dní od oznámenia o pozastavení IJK. Pozastavenie kurzu je možné na dobu 6 mesiacov od začiatku IJK. Po uplynutí tejto doby sa IJK považuje za ukončený.
 7. Maximálny počet študentov v IJK sú štyria. Študenti prihlasujúci sa spoločne by mali mať rovnakú jazykovú úroveň, aby mohla byť zachovaná efektivita štúdia. Cenu za VH si študenti delia medzi seba podľa ich počtu v IJK. Každý študent uhradí sumu, ktorá je mu určená na jeho prihláške na IJK. V prípade neúčasti študenta na VH, študentovi nevzniká nárok na žiadne náhradné plnenie.
 8. Pred podaním prihlášky na IJK je každému študentovi odporúčané zistenie jeho jazykovej úrovne pomocou vstupného testu, ktorý je k dispozícii v kancelárii jazykovej školy a na stránke www.viveus.sk. Informácia o jazykovej úrovni pomáha pri kvalitnej príprave IJK.
 9. IJK prebiehajú v priestoroch jazykovej školy na ulici Romualda Zaymusa 8683/2 v Žiline, online formou prostredníctvom aplikácie Zoom alebo v priestoroch študenta. Priestor jazykovej školy je vybavený modernou didaktickou technikou, ktorá je chránená kamerovým systémom. V prípade, že vyučovanie prebieha v priestoroch študenta, sa VH neuskutočnená z dôvodu zneprístupnenia priestoru študenta považuje za odučenú.
 10. Študent odoslaním prihlášky do IJK alebo úhradou ceny IJK resp. úhradou rezervačného poplatku vyjadruje svoj súhlas s vyhotovením obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových záznamov z vyučovacích hodín podľa § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 11. Študent je povinný nespôsobovať škodu na majetku jazykovej školy a budove, v ktorej jazyková škola sídli. V prípade, ak študent poruší túto povinnosť je povinný spôsobenú škodu uhradiť v celom rozsahu a zároveň bude vylúčený z účasti na IJK bez nároku na náhradu za jeho nevyčerpanie.
 12. Študent podpisom prihlášky potvrdzuje správnosť svojich osobných a kontaktných údajov a súhlasí zo spracúvaním a používaním týchto údajov pre potreby organizačného zabezpečenia IJK. V prípade, že poskytnuté údaje študenta boli nesprávne alebo neúplné nesie študent zodpovednosť za následky z toho vyplývajúce. Študent bude v budúcnosti informovaný o začiatku vzdelávacích aktivít formou e-mailovej správy. Študent môže tento súhlas kedykoľvek písomne, elektronicky alebo ústne zrušiť.
 13. Zmluvný vzťah medzi jazykovou školou a študentom zaniká:
  • Jednostranným odstúpením od zmluvy zo strany študenta pred začiatkom IJK, pričom mu jazyková školu účtuje storno poplatok vo výške 20 percent z ceny IJK.
  • Jednostranným odstúpením od zmluvy zo strany študenta kedykoľvek počas priebehu IJK, pričom mu jazyková školu účtuje storno poplatok vo výške 20 percent z ceny IJK a cenu už absolvovaných VH.
  • Odučením celého rozsahu objednaných vyučovacích hodín IJK.
 14. Po ukončení IJK jazyková škola vydá študentovi osvedčenie o získanom vzdelaní, ak študent absolvoval počet VH potrebný na jeho vydanie /spravidla 48 VH/, absolvoval záverečné hodnotenie a dosiahol aspoň 70 % z jeho ústnej aj písomnej časti. Každý študent dostane na požiadanie potvrdenie o účasti na IJK. Prvé vydanie osvedčenia alebo potvrdenia je bezplatné, opätovné vydanie na žiadosť študenta alebo z dôvodu nesprávnych alebo neúplných údajov, ktoré študent potvrdil na prihláške, je spoplatnené poplatkom 5 €.

VI. Denný jazykový tábor

 1. Denné jazykové tábory ( ďalej aj “DJT“) sú vzdelávaciu aktivitou zameranou na jazykové vzdelávanie skupiny študentov, ktorí sa samostatne prihlasujú podaním prihlášky na denný jazykový tábor. V prihláške je uvedený jazyk, dni a časy DJT, rozsah DJT a cena DJT spolu s DPH. DJT prebieha v súlade s údajmi uvedenými v prihláške, ktoré vychádzajú z rozpisu pre DJT pre aktuálny rok. Zmluvný vzťah medzi jazykovou školou a študentom vzniká odoslaním vyplnenej prihlášky na stránke www.viveus.sk, alebo úhradou ceny DJT alebo úhradou rezervačného poplatku vo výške minimálne 20 percent z ceny DJT (ďalej len „RP“), podľa toho ktorá z týchto skutočností nastane skôr. Cenu DJT je študent povinný uhradiť v plnej výške najneskôr do termínu, ktorý je uvedený na prihláške. Odoslaním riadne vyplnenej prihlášky alebo úhradou ceny DJT alebo RP, študent vyhlasuje, že sa oboznámil s VOP i školským poriadkom a súhlasí s ich obsahom. VOP sú zverejnené v sídle jazykovej školy i na webovej stránke jazykovej školy www.viveus.sk.
 2. Podmienkou nástupu študenta na tábor je doručenie podpísaného vyhlásenia zákonného zástupcu o spôsobilosti študenta na nástup do tábora (ďalej len “VoS“) pred samotným nástupom študenta na tábor. Tlačivo VoS je k dispozícii v kancelári jazykovej školy alebo na webovom sídle jazykovej školy.
 3. Ak v dôsledku uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov vo VoS dôjde k ohrozeniu zdravia dieťaťa alebo ostatných účastníkov DJT je jazyková škola oprávnená vymáhať náhradu škody týmto vzniknutú od študenta, ktorý takéto nepravdivé údaje uviedol.
 4. Študent je povinný dodržiavať školský poriadok, pokyny lektorov a  pokyny týkajúce sa bezpečnosti a zdravia účastníkov tábora. Študent je povinný zdržať sa správania, ktoré môže poškodzovať ostaných študentov DJT a nespôsobovať škodu na majetku jazykovej školy. V prípade, že študent poruší toto ustanovenie je študent povinný spôsobenú škodu uhradiť a študent môže byť bez náhrady vylúčený z ďalšej účasti na DJT. Študentský poriadok je zverejnený v sídle jazykovej školy i na webovej stránke jazykovej školy www.viveus.sk.
 5. Jazyková škola odporúča, aby si študent do tábora nebral mobilný telefón ani inú elektroniku a cennosti (šperky, hodinky). Jazyková škola nezodpovedá za prípadné poškodenie alebo stratu vecí dieťaťa.
 6. DJT sa koná v pracovné dni v čase 08:00-15:30. Výučba počas štátneho sviatku nie je nahrádzaná.
 7. DJT prebiehajú v priestoroch Jazykovej školy VIVEUS na ulici Romulada Zaymusa 8683/2 v Žiline a verejných priestoroch mesta Žilina. Priestor jazykovej školy je vybavený modernou didaktickou technikou, ktorá je chránená kamerovým systémom.  
 8. Študent si na DJT prinesie písacie potreby (pero, farebné ceruzky, zošit), športové oblečenie a obuv, osobné hygienické potreby, nerozbitnú fľašu.
 9. Stravovanie študentov je zabezpečené jedným teplým jedlom v blízkej reštaurácii  a pitným režimom. Potravinové alergie alebo iné špeciálne požiadavky na stravu je nevyhnutné uviesť vo VoS. Jazyková škola nenesie zodpovednosť za zdravotné komplikácie súvisiace so zatajením informácií zo strany študenta vo VoS.
 10. Popoludňajšie športové aktivity sa konajú pod dozorom lektorov a trénerov. Študenti sú povinný počas týchto aktivít rešpektovať pokyny lektorov a trénerov. V prípade svojvoľného opustenia priestoru aktivity nenesie jazyková škola zodpovednosť za študenta.
 11. Každý druh poludňajšej športovej aktivity je realizovaný v prípade, ak sa naň prihlási minimálne osem študentov. Študenti prihlásení na športovú aktivitu, ktorá sa pre nedostatok študentov nerealizuje, si vyberú inú otvorenú športovú aktivitu.
 12. Jazyková škola môže z dôvodu naplnenia kapacít tábora prihlášku stornovať. Prednosť majú skôr platiaci rodičia. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet jazykovej školy. V takomto prípade jazyková škola vráti študentovi zaplatenú cenu DJT.
 13. V prípade neúčasti študenta na celom dni DJT, umožní jazyková škola študentovi nahradiť tento deň v niektorom z nasledujúcich termínov DJT v prípade, že bude k dispozícii voľné miesto v obdobnom DJT.
 14. Študent odoslaním prihlášky do DJT alebo úhradou ceny DJT resp. úhradou rezervačného poplatku vyjadruje svoj súhlas s vyhotovením obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových záznamov z vyučovacích hodín podľa § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 15. Študent podpisom prihlášky potvrdzuje správnosť svojich osobných a kontaktných údajov a súhlasí zo spracúvaním a používaním týchto údajov pre potreby organizačného zabezpečenia DJT. V prípade, že poskytnuté údaje študenta boli nesprávne alebo neúplné nesie študent zodpovednosť za následky z toho vyplývajúce. Študent bude v budúcnosti informovaný o začiatku vzdelávacích aktivít formou e-mailovej správy. Študent môže tento súhlas kedykoľvek písomne, elektronicky alebo ústne zrušiť.
 16. V prípade, že sa na konkrétny DJT prihlásia nemej ako štyria študenti jazyková škola ho nezrealizuje. O tejto situácii bude jazyková škola študenta informovať najneskoršie 7 dní pre začiatkom DJT. Prihláseným študentom jazyková škola navrhne zmenu zamerania tábora v tom istom termíne alebo zmenu termínu tábora. Ak študent nebude súhlasiť s takouto zmenou jazyková škola mu vráti uhradenú cenu DJT.
 17. Zmluvný vzťah medzi jazykovou školou a študentom zaniká:
  • Jednostranným odstúpením od zmluvy zo strany študenta do 30-tého dňa pred termínom prvého dňa tábora, pričom mu jazyková škola neúčtuje storno poplatok
  • Jednostranným odstúpením od zmluvy zo strany študenta kedykoľvek počas priebehu DJT, pričom mu jazyková školu účtuje storno poplatok vo výške 100 percent z ceny DJT.
  • Jednostranným odstúpením od zmluvy zo strany študenta do 14-tého dňa pred termínom prvého dňa DJT, pričom mu jazyková škola účtuje storno poplatok vo výške 20 % z ceny DJT.
  • Jednostranným odstúpením od zmluvy zo strany študenta do 7-tého dňa pred termínom prvého dňa DJT, pričom mu jazyková škola účtuje storno poplatok vo výške 50 % z ceny DJT.
  • Jednostranným odstúpením od zmluvy zo strany študenta v deň začatia alebo počas priebehu DJT, pričom mu jazyková škola účtuje storno poplatok vo výške 100 % z ceny DJT.
  • Jednostranným odstúpením od zmluvy zo strany študenta pred začiatkom DJT v prípade, že študent nesúhlasí so zmenou zamerania tábora alebo so zmenou termínu tábora pri nedostatočnom počte prihlásených študentov do DJT. Jazyková škola vráti študentovi uhradenú cenu DJT alebo rezervačný poplatok.
  • Uplynutím posledného dňa vyznačeného na prihláške v položke rozsah kurzu.
 18. Jazyková škola si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so študentom a zrušiť bez náhrady účasť študenta v DJT, a to v prípade, že svojim správaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov tábora alebo zamestnancov a pedagógov jazykovej školy, alebo závažným spôsobom narušuje priebeh tábora.
 19. Jazyková škola si vyhradzuje právo na operatívnu zmenu podmienok DJT, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov, alebo mimoriadnych okolností, ktoré jazyková škola nemala možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné DJT zabezpečiť, pričom v takomto prípade je jazyková škola povinná vrátiť rodičom zaplatenú cenu DJT alebo poskytnúť primeranú zľavu z ceny tábora.

VII. Denný jazykový tábor robotiky

 1. Denné tábory robotiky (ďalej aj “DTR“) sú vzdelávaciu aktivitou zameranou na vzdelávanie skupiny študentov, ktorí sa samostatne prihlasujú podaním prihlášky na DTR. Vzdelávanie je zamerané na oblasť robotiky a programovania. DTR sú vedené lektormi s pedagogickými i technickými zručnosťami. V prihláške sú uvedené dni a časy DTR, rozsah DTR a cena DTR spolu s DPH. DTR prebieha v súlade s údajmi uvedenými v prihláške, ktoré vychádzajú z rozpisu pre DTR pre aktuálny rok. Zmluvný vzťah medzi jazykovou školou a študentom vzniká odoslaním vyplnenej prihlášky na stránke www.robotik.sk, alebo úhradou ceny DTR alebo úhradou rezervačného poplatku vo výške minimálne 20 percent z ceny DT (ďalej len „RP“), podľa toho ktorá z týchto skutočností nastane skôr. Cenu DTR je študent povinný uhradiť v plnej výške najneskôr do termínu, ktorý je uvedený na prihláške. Odoslaním riadne vyplnenej prihlášky alebo úhradou ceny DTR alebo RP, študent vyhlasuje, že sa oboznámil s VOP i školským poriadkom a súhlasí s ich obsahom. VOP sú zverejnené v sídle jazykovej školy i na webovej stránke jazykovej školy www.robotik.sk.
 2. Podmienkou nástupu študenta na tábor je doručenie podpísaného vyhlásenia zákonného zástupcu o spôsobilosti študenta na nástup do tábora (ďalej len “VoS“) pred samotným nástupom študenta na DTR. Tlačivo VoS je k dispozícii v kancelári jazykovej školy alebo na stránke www.robotik.sk.
 3. Ak v dôsledku uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov vo VoS dôjde k ohrozeniu zdravia dieťaťa alebo ostatných účastníkov DTR je jazyková škola oprávnená vymáhať náhradu škody týmto vzniknutú od študenta, ktorý takéto nepravdivé údaje uviedol.
 4. Študent je povinný dodržiavať pokyny lektorov a predovšetkým a bez výhrad pokyny týkajúce sa bezpečnosti a zdravia účastníkov tábora. Dieťa je povinné zdržať sa správania, ktoré môže poškodzovať ostaných študentov DTR a nespôsobovať škodu na majetku jazykovej školy. V prípade, že študent poruší toto ustanovenie je študent povinný spôsobenú škodu uhradiť a študent môže byť bez náhrady vylúčený z ďalšej účasti na DTR.
 5. Jazyková škola odporúča, aby si študent do tábora nebral mobilný telefón ani inú elektroniku a cennosti (šperky, hodinky). Jazyková škola nezodpovedá za prípadné poškodenie alebo stratu vecí dieťaťa.
 6. DTR sa koná v pracovné dni v čase 08:00-15:30. Výučba počas štátneho sviatku nie je nahrádzaná, je už zohľadnená v cene konkrétneho DTR.
 7. DTR prebiehajú v priestoroch Jazykovej školy VIVEUS na ulici Romualda Zaymusa 8683/2 v Žiline. Priestor jazykovej školy je vybavený modernou didaktickou technikou, ktorá je chránená kamerovým systémom.  
 8. Študent si na DTR prinesie nerozbitnú fľašu.
 9. Stravovanie študentov je zabezpečené jedným teplým jedlom v blízkej reštaurácii  a pitným režimom. Potravinové alergie alebo iné špeciálne požiadavky na stravu je nevyhnutné uviesť vo VoS. Jazyková škola nenesie zodpovednosť za zdravotné komplikácie súvisiace so zatajením informácií zo strany študenta vo VoS.
 10. Jazyková škola môže z dôvodu naplnenia kapacít DTR prihlášku stornovať. Prednosť majú skôr platiaci rodičia. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet jazykovej školy. V takomto prípade jazyková škola vráti študentovi zaplatenú cenu DTR.
 11. V prípade neúčasti študenta na celom dni DTR, umožní jazyková škola študentovi nahradiť tento deň v niektorom z nasledujúcich termínov DTR v prípade, že bude k dispozícii voľné miesto v obdobnom DTR.
 12. Študent odoslaním prihlášky do DTR alebo úhradou ceny DTR resp. úhradou rezervačného poplatku vyjadruje svoj súhlas s vyhotovením obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových záznamov z vyučovacích hodín podľa § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 13. Študent podpisom prihlášky potvrdzuje správnosť svojich osobných a kontaktných údajov a súhlasí zo spracúvaním a používaním týchto údajov pre potreby organizačného zabezpečenia DT. V prípade, že poskytnuté údaje študenta boli nesprávne alebo neúplné nesie študent zodpovednosť za následky z toho vyplývajúce. Študent bude v budúcnosti informovaný o začiatku vzdelávacích aktivít formou e-mailovej správy. Študent môže tento súhlas kedykoľvek písomne, elektronicky alebo ústne zrušiť.
 14. V prípade, že sa na konkrétny DTR prihlásia nemej ako štyria študenti jazyková škola ho nezrealizuje. O tejto situácii bude jazyková škola študenta informovať najneskoršie 7 dní pre začiatkom DRT. Prihláseným študentom jazyková škola navrhne zmenu zamerania tábora v tom istom termíne alebo zmenu termínu tábora. Ak študent nebude súhlasiť s takouto zmenou jazyková škola mu vráti uhradenú cenu DRT.
 15. Zmluvný vzťah medzi jazykovou školou a študentom zaniká:
  • Jednostranným odstúpením od zmluvy zo strany študenta do 30-tého dňa pred termínom prvého dňa DTR, pričom mu jazyková škola neúčtuje storno poplatok
  • Jednostranným odstúpením od zmluvy zo strany študenta kedykoľvek počas priebehu DTR, pričom mu jazyková školu účtuje storno poplatok vo výške 100 percent z ceny DTR.
  • Jednostranným odstúpením od zmluvy zo strany študenta do 14-tého dňa pred termínom prvého dňa DTR, pričom mu jazyková škola účtuje storno poplatok vo výške 20 % z ceny DTR.
  • Jednostranným odstúpením od zmluvy zo strany študenta do 7-tého dňa pred termínom prvého dňa DTR, pričom mu jazyková škola účtuje storno poplatok vo výške 50 % z ceny DTR.
  • Jednostranným odstúpením od zmluvy zo strany študenta v deň začatia alebo počas priebehu DTR, pričom mu jazyková škola účtuje storno poplatok vo výške 100 % z ceny DTR.
  • Jednostranným odstúpením od zmluvy zo strany študenta pred začiatkom DRT v prípade, že študent nesúhlasí zo znížením rozsahu kurzu pri nedostatočnom počte prihlásených študentov do DRT. Jazyková škola vráti študentom uhradenú cenu DRT alebo rezervačný poplatok.
  • Uplynutím posledného dňa vyznačeného na prihláške v položke rozsah kurzu.
 16. Jazyková škola si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so študentom a zrušiť bez náhrady účasť študenta v DTR, a to v prípade, že svojim správaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov tábora alebo zamestnancov a pedagógov jazykovej školy, alebo závažným spôsobom narušuje priebeh tábora.
 17. Jazyková si vyhradzuje právo na operatívnu zmenu podmienok DTR, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov, alebo mimoriadnych okolností, ktoré jazyková škola nemala možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné DTR zabezpečiť, pričom v takomto prípade je jazyková škola povinná vrátiť rodičom zaplatenú cenu DTR alebo poskytnúť primeranú zľavu z ceny tábora.

VIII. Reklamácie:

 1. Študent má právo reklamovať službu jazykového vzdelávania písomnou formou v kancelárii jazykovej školy alebo emailom na adrese zilina@viveus.sk, a to bez zbytočného odkladu najneskôr však do 7 pracovných dní po tom, ako nastala skutočnosť oprávňujúca podanie reklamácie. Pri DJT a DTR do 1 pracovného dňa po tom, ako nastala skutočnosť oprávňujúca podanie reklamácie.
 2. V reklamácii je študent povinný uviesť nasledovné údaje:
  • svoje identifikačné a kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresa bydliska/pobytu/sídla, telefónne číslo, e-mailový kontakt)
  • označenie kurzu, ktorého sa reklamácia týka,
  • dôvod reklamácie.
 3. Po oboznámení sa s dôvodmi reklamácie jazyková škola určí spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie jazyková škola vybaví reklamáciu najneskôr do 7 pracovných dní a v zložitých prípadoch do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O vybavení reklamácie jazyková škola vydá študentovi písomný doklad.

IX.  Právne predpisy